Головна сторінка

 Оголошення, анонси культурного життя

 Оголошення про скликання сесій міської ради, засідань виконкому

 Місто

 Місцеве самоврядування

 Виконавчі органи Шосткинської міської ради

 Вибори

 Звіти

 Гаряча лінія

 Онлайн - голосування та опитування

 Поточні творчі конкурси

 Взаємодія з громадськістю

 Виконавчі органи державної влади

 Документи

 Публічні закупівлі

 Комунальна власність

 Послуги

 Статистика

 Споживач

 Економіка

 Інвестиції

 Регуляторна діяльність

 Доступ до публічної інформації

 Звернення громадян

 Запобігання та протидія корупції

 Фінансові ресурси та їх направлення

 Управління з питань НС інформує

 Медіа

 Військова служба за контрактом 
УРЯДОВА ГАРЯЧА ЛІНІЯ
 
 
 
КАЛЕНДАР СВЯТ НА  2018

РІК ДЛЯ УКРАЇНИ

 

  

МІСЬКІ АВТОБУСНІ

МАРШРУТИ

 

 

 

 

 ТЕЛЕФОННИЙ

ДОВІДНИК

      

 

 

  

 

 

 

 

 

Правові засади формування міського бюджету

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
 
     
   Стаття 61. Місцеві бюджети
 
     1. Органи місцевого самоврядування в селах,  селищах, містах, районах у містах (у разі  їх  створення)  самостійно  розробляють,
затверджують  і  виконують відповідні місцеві бюджети згідно з цим Законом та законом про бюджетну систему.
 
     2. Районні та обласні ради затверджують  районні  та  обласні бюджети,  які  формуються  з  коштів  державного  бюджету  для  їх
відповідного  розподілу  між  територіальними  громадами  або  для виконання  спільних проектів та з коштів,  залучених на договірних
засадах   з   місцевих   бюджетів    для    реалізації    спільних соціально-економічних   та   культурних  програм,  контролюють  їх
виконання.
 
     3. Складання  і  виконання  районних  і   обласних   бюджетів здійснюють  відповідні державні адміністрації згідно з цим Законом
та законом про бюджетну систему.  
     4. Самостійність місцевих бюджетів гарантується  власними  та закріпленими    за    ними    на    стабільній    основі   законом
загальнодержавними доходами,  а також правом самостійно  визначати напрями   використання  коштів  місцевих  бюджетів  відповідно  до
закону.
 
     5. Втручання   державних   органів   у   процес    складання, затвердження  і  виконання  місцевих бюджетів не допускається,  за
винятком випадків, передбачених цим та іншими законами.
 
    Стаття 62.  Участь  держави  у  формуванні  доходів  місцевих    бюджетів
 
     1. Держава  фінансово підтримує місцеве самоврядування,  бере участь у формуванні доходів місцевих бюджетів,  здійснює  контроль
за законним,  доцільним,  економним, ефективним витрачанням коштів та  належним  їх  обліком.   Вона   гарантує   органам   місцевого
самоврядування  доходну базу,  достатню для забезпечення населення послугами на рівні мінімальних соціальних потреб. У випадках, коли
доходи  від  закріплених  за місцевими бюджетами загальнодержавних податків  та  зборів  перевищують  мінімальний  розмір   місцевого
бюджету,  держава  вилучає  із  місцевого  бюджету  до  державного бюджету частину надлишку  в  порядку,  встановленому  законом  про
державний бюджет.
 
     2. Мінімальні   розміри  місцевих  бюджетів  визначаються  на основі нормативів бюджетної  забезпеченості  на  одного  жителя  з
урахуванням економічного,  соціального, природного та екологічного стану   відповідних   територій   виходячи   з  рівня  мінімальних
соціальних потреб, встановленого законом. 
 
     Стаття 63. Доходи місцевих бюджетів 
     1. Доходи  місцевих  бюджетів  формуються за рахунок власних, визначених законом,  джерел та закріплених у встановленому законом
порядку  загальнодержавних податків,  зборів та інших обов'язкових платежів.
 
     2. Доходи місцевих бюджетів районних у містах рад (у разі  їх створення)   формуються   відповідно  до  обсягу  повноважень,  що
визначаються відповідними міськими радами.
 
     3. Порядок   зарахування   доходів   до   місцевих   бюджетів визначається законом про бюджетну систему та іншими законами.
 
     4. У  доходній  частині  місцевого бюджету окремо виділяються доходи,  необхідні для виконання власних  повноважень,  і  доходи,
необхідні   для   забезпечення   виконання   делегованих   законом повноважень органів виконавчої влади.
 
     5. Місцевий  бюджет  поділяється  на поточний бюджет і бюджет розвитку.  Доходи бюджету розвитку формуються за  рахунок  частини
податкових надходжень, коштів,  залучених  від розміщення місцевих  позик, а також інвестиційних субсидій з інших бюджетів.
 
     6. Кошти  державного  бюджету,  що  передаються   у   вигляді дотацій,  субвенцій, розподіляються обласними радами між районними
бюджетами  і  бюджетами  міст  обласного  значення   у   розмірах, необхідних  для  формування  доходних  частин не нижче мінімальних
розмірів  місцевих   бюджетів,   визначених   законом,   а   також використовуються  для  фінансування  з  обласного бюджету спільних
проектів територіальних громад. 
 
     7. Кошти  обласного  бюджету,  передані  державою  у  вигляді дотацій,  субвенцій,  зараховуються   до   районних   бюджетів   і
розподіляються   районними   радами   між  місцевими  бюджетами  у розмірах,  необхідних для  формування  доходних  частин  не  нижче
мінімальних  розмірів  місцевих  бюджетів,  визначених законом,  а також  використовуються  для  фінансування  з  районного   бюджету
спільних проектів територіальних громад.
 
     Стаття 64. Видатки місцевих бюджетів 
     1. Видатки,    які    здійснюються     органами     місцевого самоврядування  на  потреби  територіальних  громад,  їх  розмір і
цільове спрямування визначаються місцевими бюджетами  цих  громад;
видатки,  пов'язані  із  здійсненням  районними,  обласними радами заходів  щодо  забезпечення  спільних   інтересів   територіальних
громад, - відповідними районними та обласними бюджетами.
 
     2. Сільські,  селищні,  міські,  районні  в містах (у разі їх створення) ради та їх виконавчі органи самостійно  розпоряджаються
коштами  відповідних  місцевих  бюджетів,  визначають  напрями  їх використання.
 
     3. Районні,  обласні  бюджети  виконують   місцеві   державні адміністрації  в  цілях і обсягах,  що затверджуються відповідними
радами.
 
     4. У   видатковій   частині    місцевих    бюджетів    окремо передбачаються   видатки   поточного  бюджету  і  видатки  бюджету
розвитку.
 
     5. Кошти  поточного  бюджету  спрямовуються  на  фінансування установ   і   закладів,   що   утримуються  за  рахунок  бюджетних
асигнувань, і не належать до бюджету розвитку.
 
     6. Кошти бюджету розвитку спрямовуються на реалізацію програм соціально-економічного розвитку відповідної території,  пов'язаних
із здійсненням інвестиційної та інноваційної діяльності,  а  також на   фінансування   субвенцій  та  інших  видатків,  пов'язаних  з
розширеним відтворенням.
 
     7. Видатки місцевих  бюджетів  поділяються  на  дві  частини: 
видатки,  пов'язані  з  виконанням  власних  повноважень місцевого самоврядування,  і видатки,  пов'язані  з  виконанням  делегованих
законом повноважень органів виконавчої влади.
 
     Стаття 65. Використання вільних бюджетних коштів  
     Доходи, додатково   одержані  в  процесі  виконання  місцевих бюджетів,  суми перевищення доходів над видатками, що утворилися в
результаті   збільшення   надходжень  до  бюджету  чи  економії  у видатках,  вилученню не підлягають,  крім  випадків,  передбачених
законом.   Рішення   про  використання  таких  коштів  приймається відповідною радою.
 
     Стаття 66. Збалансування доходів і видатків місцевих бюджетів 
 
     1. Місцеві бюджети мають  бути  достатніми  для  забезпечення виконання  органами  місцевого  самоврядування  наданих їм законом
повноважень та забезпечення населення  послугами  не  нижче  рівня мінімальних соціальних потреб.
 
     2. При забезпеченні збалансування доходів і видатків місцевих бюджетів не враховуються вільні залишки бюджетних коштів,  порядок
використання яких передбачено статтею 65 цього Закону.
 
     3. У  разі  коли вичерпано можливості збалансування доходів і видатків місцевих бюджетів і при цьому не забезпечується  покриття
видатків,    необхідних    для   здійснення   органами   місцевого самоврядування наданих  їм  законом  повноважень  та  забезпечення
населення  послугами не нижче рівня мінімальних соціальних потреб, держава забезпечує збалансування місцевих бюджетів шляхом передачі
необхідних  коштів  до  відповідних  місцевих  бюджетів  у вигляді дотацій, субвенцій, субсидій відповідно до закону.
 
     Стаття 67.  Фінансування витрат,  пов'язаних  із  здійсненням   органами місцевого   самоврядування   повноважень
                 органів виконавчої    влади     та     виконанням     рішень органів державної влади
 
     1. Держава  фінансує  у  повному  обсязі  здійснення органами місцевого  самоврядування  наданих  законом  повноважень   органів
виконавчої   влади.   Кошти,  необхідні  для  здійснення  органами місцевого самоврядування цих повноважень,  щороку передбачаються в
Законі України про Державний бюджет України.  
     2. Рішення   органів   державної  влади,  які  призводять  до додаткових видатків органів місцевого самоврядування,  обов'язково
супроводжуються   передачею  їм  необхідних  фінансових  ресурсів.
Вказані рішення виконуються органами  місцевого  самоврядування  в межах переданих їм фінансових ресурсів.  Витрати органів місцевого
самоврядування,  що виникли  внаслідок  рішень  органів  державної влади   і   попередньо  не  забезпечені  відповідними  фінансовими
ресурсами, компенсуються державою.
 
     Стаття 68. Позабюджетні кошти місцевого самоврядування
 
     1. Органи місцевого самоврядування можуть  мати  позабюджетні
цільові (у тому числі валютні) кошти.
     2. Ці кошти перебувають на спеціальних рахунках  в  установах
банків.
     3. Порядок формування та використання позабюджетних  цільових (у   тому   числі   валютних)   коштів   місцевого  самоврядування
визначаються  положеннями  про   ці   кошти,   що   затверджуються відповідною радою.
 
     Стаття 69. Місцеві податки і збори
 
     1. Органи   місцевого  самоврядування  відповідно  до  закону можуть встановлювати місцеві податки і збори.  Місцеві  податки  і
збори зараховуються до відповідних місцевих бюджетів.
 
     2. За рішенням зборів громадян за місцем їх проживання можуть запроваджуватися   місцеві   збори   на   засадах    добровільного
самооподаткування.
 
     Стаття 70.   Участь   органів   місцевого   самоврядування  у    фінансово-кредитних відносинах
 
     1. Рада  або   за   її   рішенням   інші   органи   місцевого самоврядування   відповідно   до  законодавства  можуть  випускати
місцеві позики,  лотереї та цінні  папери,  отримувати  позички  з інших  бюджетів  на  покриття  тимчасових  касових  розривів  з їх
погашенням до кінця бюджетного року,  а також отримувати кредити в банківських установах.
 
     2.   Органи   місцевого   самоврядування   можуть   у   межах законодавства    створювати    комунальні    банки     та     інші
фінансово-кредитні   установи,   виступати   гарантами    кредитів підприємств, установ та організацій, що  належать  до  комунальної
власності відповідних територіальних громад,  розміщувати  належні їм кошти  в  банках  інших суб'єктів  права  власності, отримувати
відсотки від їх доходів відповідно до закону  із  зарахуванням  їх до доходної частини відповідного місцевого бюджету.

 

 

 
 
 
 
 

ШОСТКИНСЬКИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ

ЦЕНТР ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ


 ШОСТКИНСЬКА МІСЬКА ЦБС

 ШОСТКИНСЬКА ДИТЯЧА

ШКОЛА МИСТЕЦТВ

МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК

СТАНЦІЯ ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ

 

 

НОВИНИ ШОСТКИ 

 

  

  

 


Цей веб-сайт створений відповідно до проекту "Створення системи ефективного управління муніципальною економікою шляхом запровадження сприятливих інвестиційних умов в пріоритетних сферах економічної діяльності", що є переможцем IV Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2006 р.

УВАГА! При використанні матеріалів сайту гіперпосилання на www.shostka-rada.gov.ua є обов'язковим

© 2007 Ідея й структура: Артем Серенок
© 2007-2014 Технічний супровід: "Шостка.NET"