Головна сторінка

 Оголошення, анонси культурного життя

 Оголошення про скликання сесій міської ради, засідань виконкому

 Місто

 Місцеве самоврядування

 Виконавчі органи Шосткинської міської ради

 Вибори

 Звіти

 Гаряча лінія

 Онлайн - голосування та опитування

 Поточні творчі конкурси

 Взаємодія з громадськістю

 Виконавчі органи державної влади

 Документи

 Публічні закупівлі

 Комунальна власність

 Послуги

 Статистика

 Споживач

 Економіка

 Інвестиції

 Регуляторна діяльність

 Доступ до публічної інформації

 Звернення громадян

 Запобігання та протидія корупції

 Фінансові ресурси та їх направлення

 Управління з питань НС інформує

 Медіа

 Військова служба за контрактом 
УРЯДОВА ГАРЯЧА ЛІНІЯ
 
 
 
КАЛЕНДАР СВЯТ НА  2018

РІК ДЛЯ УКРАЇНИ

 

  

МІСЬКІ АВТОБУСНІ

МАРШРУТИ

 

 

 

 

 ТЕЛЕФОННИЙ

ДОВІДНИК

      

 

 

  

 

 

 

 

 

Регламент роботи Шосткинської міської ради VII скликання

Затверджено рішенням міської ради від 17.12.15  "Про регламент роботи Шосткинської міської ради VII cкликання "

Внесено зміни рішенням міської ради від 11.03.16  "Про внесення змін  та доповнень  до регламенту роботи Шосткинської міської ради VІІ скликання"

Внесено зміни рішенням міської ради від 14.12.16  "Про внесення змін до регламенту роботи Шосткинської міської ради VІІ скликання"

 

РЕГЛАМЕНТ

РОБОТИ  ШОСТКИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ      VІI СКЛИКАННЯ

(з урахуванням змін та доповнень від 11.03.2016 р. та 14.12.2016р.)

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

СТАТТЯ 1. Регламент міської ради /далі регламент міськради/ - це збірник правил, норм та положень, які визначають порядок ро­боти міськради.

СТАТТЯ 2. Даний регламент міськради розроблено на підставі Конститу­ції України, Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад ", інших нормативних законодавчих актів.

СТАТТЯ 3. Міськрада - це представницький орган місцевого самоврядування, який вирішує питання місцевого значення, виходячи з інтересів громадян та інтересів держави в межах законів України та власної фінансово-економічної бази, керуючись в своїй діяль­ності законами України та підзаконними актами нормативного харак­теру вищих державних органів.

СТАТТЯ 4. Міськрада формується із депутатів, обраних згідно діючого законодавства, в кількості 36 чоловік.

СТАТТЯ 5. Міськрада вважається правомочною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від загального складу ради, тобто 24 депутатів.

Повноваження депутатів починаються з моменту офіційного оголошення територіальною вибор­чою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та виз­нання повноважень депутатів.

СТАТТЯ 6. Міський голова є головною посадовою особою тери­торіальної громади міста.

Міський голова обирається територіальною громадою на основі загального,  рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Міський голова очолює виконавчий комітет міської ради. При здійсненні наданих повноважень, міський голова є підзвітним,  під­контрольним і відповідальним перед територіальною громадою,  відповідальним перед міською радою.

СТАТТЯ 7.  Секретар міської ради є посадовою особою міської ради.  Секретар ради обирається за пропозицією міського голови на сесії міськради з числа її депутатів шляхом таємного голосування на строк повноважень ради та працює на постійній основі. Пропозиція щодо кандидатури секретаря ради може вноситися на розгляд ради не менш як половиною депутатів від загального складу відповідної ради у разі, якщо: рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря ради, запропоновану міським головою; протягом тридцяти днів з дня відкриття першої сесії міської ради  міський голова не вніс кандидатуру на посаду секретаря ради; на наступній черговій сесії після виникнення вакансії секретаря ради у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень  міський голова не вніс на розгляд ради кандидатуру на посаду секретаря ради;

У разі якщо рада не підтримала кандидатуру, внесену на її розгляд не менш як половиною депутатів від загального складу ради наступну пропозицію щодо кандидатури секретаря ради вносить міський голова.

 

СТАТТЯ 8. Статус депутата місцевої ради визначено Конститу­цією України, Законом України "ПроI статус депутатів місцевих рад" та іншими законодавчими актами України.

СТАТТЯ 9.  Міськрада проводить свою роботу сесійно. Сесія міськради складається з пленарних засідань,  а також засідань постійних комісій.

СТАТТЯ 10. Регламент  міськради затверджується міською радою не пізніш як на другій сесії. Зміни та доповнення до регла­менту міськради можуть вноситися за ініціативою міського голови, секретаря ради, постійних комісій, депутатів міськради, виконавчого комі­тету, а також у зв'язку зі змінами у законодавстві   України.

Порядок внесення змін, уточнень, доповнень до регламенту міськради аналогічний порядку розгляду та затвердження самого регламенту міськради.

Рішення про зміни, доповнення та уточнення в регламенті приймаються  більшістювід загального складу депутатів.

 

2. ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ МІСЬКОЇ РАДИ

 

СТАТТЯ 11. Міськрада проводить свою роботу згідно плану, який формується на рік і затверджується на сесії.

СТАТТЯ 12. План роботи міськради готується та затверджується у такій послідовності:

- пропозиції,  які надійшли від депутатів, виборців,  керівни­ків відділів, управлінь,  інших служб міськради та її виконавчого комітету передаються в організаційний відділ. Оргвідділ разом з секретарем ради формує проект плану та передає його для обгово­рення в постійні комісії. Після обговорення на засіданнях постій­них комісій проект плану роботи виноситься на розгляд сесії міськради. Доповнення та уточнення до плану роботи вноситься за рішенням ради;

- постійні комісії планують свою роботу на півріччя, виходячи із планів роботи міськради, планів роботи виконкому, програми соці­ального, економічного та культурного розвитку міста, цільових комплексних програм, пропозицій щодо виконання наказів виборців, рішень ради,  комісій та інше.

СТАТТЯ 1З. Контроль за виконанням плану роботи міськради і постійних комісій здійснює секретар ради.

 

3. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ МАТЕРІАЛІВ ДО СЕСІЇ  МІСЬКОЇ РАДИ

 

СТАТТЯ  14.   Розпорядження про скликання чергової сесії місь­кої   ради видає міський  голова на пізніше як  за п’ятнадцять днів до  її  прове­дення,  де вказує число,  час та місце проведення пленарного  засідання,   питання,   які виносяться на  її  розгляд.

Сесія міськради скликається міським головою по мірі необхід­ності,  але не менш одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності - не рідше ніж один раз на місяць.  Сесія міськради повинна бути також скликана  за пропозицією не менш  1/3 (12) депутатів від загального складу ради, або по рішенню виконавчого комітету.

СТАТТЯ  15. Додатком до розпорядження міського голови про скликання сесії є план підготовки чергової сесії,  який розроблюється начальником організаційного відділу  і  затверджується міським головою не пізніше як за п’ятнадцять днів до її скликання.

В плані підготовки вказується зміст заходів,  строки їх виконання,  відповідальні особи за підготовку проектів рішень, списків запрошених та списків розсилки рішень.

СТАТТЯ 16.  Пропозиції щодо питань на розгляд ради вносяться із плану  роботи ради, а також міським головою, секретарем ради, депутатами, депутатськими групами та фракціями, постійними комісіями,  виконавчим комітетом ради, загальними зборами громадян.

СТАТТЯ 17.  Проекти рішень міськради згідно плану підготовки готуються за дорученням міського голови виконавчими органами міської ради, постійними комісіями, депутатами та спеціально створе­ними  комісіями.

На всі питання,  які виносяться на розгляд сесії, виконавцями за                 8 робочих днів до відкриття чергової сесіїповинні бути підготовлені проекти рішень,  інші матеріали  /довідки  і т.п./.

СТАТТЯ 18. Проекти рішень сесії міськради з візами особи, яка готувала даний проект, юриста, заступника міського
голови  /згідно з розподілом обов'язків/, секретаря ради, направляються в організаційний відділ. У випадках коли проекти рішень готуються депутатами, ці проекти рішень підписує депутат, візує юрист та заступник міського голови  по напрямку.  Матеріали направляються в оргвідділ
для подальшого оформлення.  Разом з проектами рішень виконавці в термін, вказаний у плані підготовки сесії, направляють в організаційний відділ списки запрошених та списки розсилки рішень за особистим підписом виконавця.

СТАТТЯ 19. Підготовлені проекти рішень ради передаються на попередній розгляд відповідним по напрямках постійним комісіям.

Результати обговорення в комісіях проектів рішень  оформляються протоколом, який передаєть­ся головою комісії до організаційного відділу та вино­сяться на розгляд сесії.

Якщо матеріали  з якогось питання не пройшли попереднього розгляду в постійних комісіях, то тільки в виняткових випадках за рішенням  сесії вони можуть бути включені  до порядку денного.

СТАТТЯ 20. Повідомлення про скликання чергової сесії  доводиться до відома депутатів та населення не пізніше як за 10 днів до сесії,  з визначенням часу,  місця проведення сесії,  головних питань,  які передбачається внести на розгляд сесії. Повідомлення про скликання чергової сесії  доводиться до відома депутатів шляхом повідомлення відправленого на особисту електронну пошту  депутата та телефоном.

Повідомлення депутатам про скликання позачергової сесії доводиться не пізніше як за день до  її проведення.

СТАТТЯ 21.  Матеріали щодо порядку денного,  регламенту роботи сесії,  проектів рішень,  бюджету міста,  програм та інші документи  з питань,  які виносяться на розгляд ради, направляються організаційним відділом не пізніше ніж за 5 робочих днів до відкриття чергової  сесії в електронному вигляді  кожному депутату міської ради та видаються у друкованому вигляді по два екземпляри кожній фракції або групі.

Документи позачергової сесії міськради у друкованому вигляді повинні видаватися депутатам не пізніше,  ніж за 1 день до її проведення, а в окремих випадках,  при реєстрації депутатів перед початком сесії.

СТАТТЯ 22. Для підготовки пропозицій щодо порядку проведення першої сесії новообраної ради та питань,  які передбачається внести на її розгляд,  формування органів ради /постійних комісій,  виконавчого комітету та інше/ територіальною виборчою комісією може утворюватися робоча група з числа депутатів новообраної ради. Перша сесія новообраної ради скликається відповідною територіальною виборчою комісією не пізніше як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу ради. Відкриває і веде її  засідання голова територіаль­ної виборчої комісії.

Міська рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань, а також засідань постійних комісій ради.

 

 

4.  ПОРЯДОК РОБОТИ СЕСІЇ

 

СТАТТЯ 23.  Сесію міськради відкриває та веде міський голова, секретар ради,  або один з депутатів у випадках,  передбачених законом.

СТАТТЯ 24.  Реєстрація депутатів проводиться на початку кож­ного  робочого дня сесії та після великої перерви.

СТАТТЯ 25. Сесія ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ряди, тобто не менше  19 депутатів. В разі відсутності необхідної кількості депутатів, міський голова проведення сесії переносить на інший час.

СТАТТЯ 26. Засідання сесії міськради проводяться з 10 до 18 години, в окремих випадках з 14 години, з перервою на 20 хвилин після двох годин роботи та перервою на обід з 13 до 14 години.

За рішенням сесії міськради може бути установлено інший час роботи сесії.

Головуючий оголошує перерву на 10 хвилин  за вимогою депутатів (депутата), підтриманою 1/3 (12) депутатів, присутніх на сесії міської ради для проведення наради депутатською групою, фракцією чи депутатами об’єднаними осередками політичних партій щодо питання, яке розглядається на засіданні міськради.

Час для доповідей, співдоповідей, заключного слова, інформа­цій, повідомлень затверджується на кожній сесії.

Час для виступів в обговоренні установлюється, як правило, до 7 хвилин; для повторних виступів по порядку ведення сесії, внесення зауважень, запитів, заяв, довідок - до 3 хвилин.

За згодою більшості депутатів міськради, присутніх на сесії, головуючий може продовжити час для виступів.

СТАТТЯ 27. Порядок денний та порядок роботи сесії затверджується радою, більшістю голосів від присутніх депутатів. Питання про тривалість сесії вирішується радою.

СТАТТЯ 28. Головуючий на сесії:

- оголошує кількість зареєстрованих на сесії депутатів міськради,  правомочність ведення сесії, оголошує про відкриття сесії, про участь в роботі сесії депутатів Верховної та облас­ної рад, представників області, запрошених;

- оголошує питання, які виносяться на розгляд сесії міськ­ради;

- організує обговорення порядку денного, ставить його на голосування;

- організує обрання секретаря сесії, редакційної комісії та  лічильної;

- оголошує пропозиції щодо регламенту роботи сесії та ставить їх на голосування;

- надає слово для доповідей, співдоповідей, виступів, інфор­мацій, повідомлень;

- організує обговорення питань, внесених на розгляд сесії, проектів рішень та інших документів сесії міськради, ставить їх на голосування;

- оголошує депутатські запити, питання, довідки, заяви, зау­важення та пропозиції, які надійшли секретарю сесії від депутатів;

- надає слово депутатам міськради для оголошення ними депутат­ських запитань, довідок, заяв, пропозицій, організує їх обгово­рення та прийняття по ним, при необхідності, рішень;

- дає, при необхідності, доручення комісіям або окремим депутатам, пов'язані з забезпеченням роботи сесії;

- організує проведення консультацій з фахівцями, постійними комісіями міськради з метою подолання суперечностей /розбіжнос­тей/ та вирішення інших питань,  які виникли у ході роботи сесії міськради;

- забезпечує можливість висловлення  різноманітних думок у ході обго­ворення питань в межах часу, затвердженого регламентом сесії;

- позбавляє слова після одного попередження виступаючого, якщо останній перевищив відведений йому час або виступає не по темі, яка обговорюється;

- забезпечує порядок у залі засідань сесії міськради;

- оголошує результати голосування;

- сприяє духу співробітництва, зближенню позицій сторін з питань, які обговорюються, досягненню взаємовигідних рішень;

- забезпечує дотримання регламенту сесії;

- надає слово депутатам міськради для оголошення зауважень стосовно ведення сесії міськради;

- закриває сесію міськради;

- головуючому на сесії забороняється коментувати виступи депутатів міськради.

СТАТТЯ 29. Проект рішення на сесії представляється заступником міського голови згідно з розподілом обов’язків.

Запитання доповідачу та співдоповідачу направ­ляються у письмовому вигляді або задаються через установ­лені в залі мікрофони, в межах встановленого регламентом часу. Запитання виступаючим не задаються.

Міський голова, секретар ради, голови постійних комісій мають право взяти слово для виступів в будь-який час.

СТАТТЯ 30. Рішенням сесії для редагування та доопрацювання окремих проектів рішень з урахуванням пропозицій та зауважень, які надійшли, більшістю голосів присутніх на сесії депутатів обирається редакційна комісія. В її склад, крім депутатів, які вносили пропозиції, можуть вклю­чатися особи, які готували проект рішення, необхідні фахівці.

Голова редакційної комісії, після затвердження відредагова­ного тексту рішення, передає його секретарю сесії.

СТАТТЯ 31. Розгляд пропозицій, доповнень та уточнень до проекту рішення  міськради проводиться після прийняття внесеного тексту проекту рішення за основу.

СТАТТЯ 32. Рішення сесії повертаються особі, відповідальній за підготовку питання, для внесення змін і у триденний термін у кількості згідно списку розсилки з візами юриста та виконавця, повер­тається до організаційного відділу.

СТАТТЯ 33. Рішення про дострокове припинення обговорення питань порядку денного приймається шляхом відкритого голосування більшістю голосів від явочної кількості депутатів на сесію міськ­ради.

Після припинення обговорення доповідач або співдоповідач мають право виступити з заключним словом.

Якщо депутати міськради не мали можливості виступити у зв'язку з припиненням обговорення, то за їх бажанням, тексти
виступів або пропозицій повинні бути включені до протоколу засідань сесії.

СТАТТЯ 34. Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених 4 і 16 статті 26, пунктами 1, 29 і 31 статті 43 та статтями 55, 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», в яких рішення приймаються таємним голосуванням. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». На офіційному веб-сайті ради розміщується в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.

Рішення ради приймаються більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".

При встановленні результатів голосування до загального складу міської ради включається міський голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і враховується його голос.

Рішення з процедурних питань приймаються більшістю голосів депутатів, присутніх на засіданні міської ради.

Процедурним вважається питання регулювання роботи на пленарному засіданні, з якого рада не приймає окремого рішення як документа.    

СТАТТЯ 35. Перед початком відкритого голосування, головуючий на сесії вказує кількість пропозицій, які ставляться на голосування, черговість внесення,  уточнює їх формулювання, нагадує якою більшістю голосів приймається рішення.

По кожному запропонованому на голосування питанню /пропози­ції/, депутат міськради має один голос і подає його “за”, “проти” або “утримується” при голосуванні.

СТАТТЯ 36. Після закінчення підрахунку голосів, головуючий на сесії оголошує результати голосування: прийнята пропозиція, чи відхилена.

СТАТТЯ 37. Таємне голосування проводиться у випадках, перед­бачених Конституцією України, законом "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законами України або по рішенню сесії.

Для проведення таємного голосування та визначення його результатів, сесія обирає із числа депутатів більшістю від присутніх відкритим голосуванням лічильну комісію. До складу комісії не можуть входити депутати, кандидатури яких заносяться до бюлетеню  для таємного голосування.

Порядок роботи лічильної комісії, проведення таємного голосування здійснюється у відповідності з загальноприйнятими нормами.

СТАТТЯ 38. У засіданнях сесії міськради мають  право приймати участь з правом дорадчого голосу депутати рад вищих рівнів.

Запрошені на засіданні сесії можуть прийняти участь у обго­воренні питань, які розглядаються за згодою сесії.

Для депутатів міськради та осіб, запрошених на засідання сесії, відводяться певні місця у залі засідань сесії.

СТАТТЯ 39. «СТАТТЯ 39. Запрошені на сесію та бажаючі бути присутніми протягом сесії, повинні зареєструватись до відкриття пленарного засідання та дотримуватися порядку на сесії, підкорятися розпорядженням головуючого. Вхід до зали зареєстрованих осіб відбувається за пред’явленням документу, що посвідчує особу. Особа, яка не є депутатом будь-якого рівня, у випадку гру­бого порушення нею порядку, може бути випроваджена із залу засідань за пропозицією будь-якого депутата або головуючого, у разі підтри­мання її 1/4 голосів (9 депутатів) від загальної кількості присутніх на сесії шляхом відкритого голосування».

СТАТТЯ 40. Засідання сесій міськради /за виключенням закри­тих/ проводяться гласно, відкрито. Гласність у роботі міської ради забезпечується також шляхом розповсюдження інформації про діяльність її органів та посадових осіб. Відкритість пленарних засідань міської ради забезпечується шляхом розміщення протягом 3-х  робочих днів на офіційному сайті міської ради повного відеозапису засідання ради або посилання на Інтернет - ресурс, на якому розміщено відеозапис сесійного засідання, трансляції сесій в ефірах (відео, радіо) комунальних засобів масової інформації, а також здійснення онлайн-трансляцій пленарних засідань ради за умови наявності технічних можливостей. На відкритих засіданнях сесії мають право бути присутні представники засобів масової інформації, акредитовані у встанов­леному законом порядку.

СТАТТЯ 41. Для вирішення питань, пов'язаних з військовою та державною таємницями, проводяться закриті засідання сесії. Закриті засідання сесії можуть проводитись по рішенню більшості від присутніх депутатів.

Рішення,  які прийняті на закритих засіданнях сесії міськ­ради,  по рішенню сесії більшістю голосів від присутніх, можуть висвітлюватися у засобах масової інформації, крім таємниць.

СТАТТЯ 42.  Міськрада веде оформлення рішень на державній мові.  Засідання ради, доповіді,  співдоповіді, виступи, інформації, довідки  і т.п.  ведуться на українській або російській мовах.

СТАТТЯ 43. На початку сесії та в кінці кожного вечірнього засідання сесії відводиться не менш як 30 хвилин для виступів депутатів з короткими, до 5 хвилин, заявами та повідомленнями. Обговорення з цього приводу не відкривається. При необхідності по окремим  із них, крім останньої сесії      VІІ скликання, сесія може прийняти рішення.

СТАТТЯ 44. Рішення ради оргвідділом направляються згідно списку розсилки відповідним підприємствам /об'єднанням/, орга­нізаціям та установам,  посадовим особам та з питань,  які мають соціальне значення, доводяться до відома громадян не пізніше як в десятиденний термін після їх прийняття. Рішення ради нормативно – правового характеру набирають чинності  з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень в дію.

Рішення ради, прийняті в межах її компетенції,  є обов'язко­вими для виконання органами,  підприємствами /об'єднаннями/, органі­заціями та установами,  а також громадянами.

Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування доводяться до відома населення.

Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються у порядку, встановленому               ЗакономУкраїни “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Рішення ради не повинно суперечити Конституції України та чинному законодавству.

СТАТТЯ 45. Пропозиції та зауваження, висловлені депутатами міськради на пленарному засіданні і передані у письмовій формі головуючому на засіданні, розглядаються радою чи за її дорученням комісіями ради,  або направляються на розгляд відповідним органам та посадовим особам, які зобов'язані розглянути ці пропозиції  і зауваження не пізніше як у місячний термін, якщо  інший термін не встановлено радою і про результати розгляду повідомити безпосередньо депутатів,  які внесли пропозиції  і зауваження,  а також раду.

СТАТТЯ 46. Секретар сесії обирається строком на 1  рік.

СТАТТЯ 47.  Секретар сесії:

- веде   запис виступаючих згідно поданих заяв про надання слова;

- передає усі висловлені у процесі виступів  пропозиції редакційній комісії для оформлення проектів рішень;

- реєструє депутатські запити, довідки,  повідомлення, заяви, звернення громадян та  інші матеріали депутатів;

- передає матеріали, які надійшли, головуючому для оголошення на сесії.

СТАТТЯ 48. Технічне ведення протоколу сесії покладається на працівників організаційного відділу.

СТАТТЯ 49. Протокол сесії міськради оформляється в одну папку, підписується міським головою, а в разі його відсутності секретарем ради, протягом скликання знаходиться в організацій­ному відділі, а потім передається в архівний відділ міської ради.

   Протоколи сесій міськради, комп’ютерний запис сесії надається для ознайомлення депутатам за їх вимогами.

 

5. ПРО ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ І РЕАГУВАННЯ НА ДЕПУТАТСЬКІ ЗАПИТИ ТА ДЕПУТАТСЬКІ ЗАПИТАННЯ

 

СТАТТЯ 50. Депутатський  запит  - це підтримана радою вимога депутата міської ради до посадових осіб ради  і  її  органів,   міського  голови,  керівників  підприємств,  установ і
організацій незалежно від форм  власності,  які  розташовані  або
зареєстровані  на відповідній території, з питань, які віднесені до відання ради.

СТАТТЯ 51. Депутатський запит, внесений у письмовій або усній формах, підлягає включенню до порядку денного за рішенням сесії.. По ньому може проводитись обговорення і прийматись рішення. Рішення по депутатським запитам, хід реалізації яких пов'язаний з додатковим фінансуванням, приймається на підставі висновків постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів, регуляторної політики та еконо­мічної діяльності.

СТАТТЯ 52. Міський голова доводить текст запиту до відповідного органу або посадової особи, до яких його звернуто.

СТАТТЯ 53. Орган або посадова особа, до яких звернуто запит, зобов'язані у встановлений законом строк дати письмову відповідь на нього. Відповідь на запит розглядається на пленарному засіданні ради за вимогою депутата, який подав запит.

СТАТТЯ 54. Депутатське запитання - це засіб одержання депута­том інформації або роз'яснення з тієї чи  іншої проблеми. Відпо­відь на запитання може бути оголошено на сесії ради або дано депутату в  індивідуальному порядку. Запитання може надійти поперед­ньо або на пленарному засіданні. До порядку денного воно не вклю­чається, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

Відповідь на запитання по можливості надається негайно, при необхідності детального вивчення в десятиденний термін в усній або письмовій формі за вимогою депутата.

СТАТТЯ 55. Депутат міськради має право звертатися до усіх державних органів, органів самоврядування, об'єднань громадян, до підприємств, установ  і організацій, незалежно від форм власності, до посадових осіб з питань,  пов'язаних з депутатською діяльністю і брати участь у розгляді порушених питань. Зазначені органи та посадові особи зобов'язані  розглянути його звернення і дати від­повідь негайно, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки - не пізніше як у місячний термін.             В окремих випадках, по узгодженню з секретарем ради, депутат має право зареєструвати депутатське звернення до керівників підприємств, установ та організацій міста в загальному відділі міської ради, який разом з організаційним відділом бере на контроль виконання та забезпечення відповіді по даному зверненню.

 

6. ДИСЦИПЛІНА, ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЕТИКА ВЗАЄМОВІДНОСИН ДЕПУТАТА

З МІСЬКОЮ РАДОЮ ТА ЇЇ ОРГАНАМИ

 

СТАТТЯ 56. Депутат міськради зобов'язаний брати участь у роботі сесій ради, засідань постійної комісії та інших комісіях ради, до складу яких він входить, всебічно сприяти виконанню їх рішень, виконувати доручення ради та її органів, на підставі ко­лективного і вільного обговорення розглядати та вирішувати питання, віднесені до компетенції міськради. 

Міськрада має право заслухати звіт депутата про виконання рішень та доручень ради.

Інформація про роботу депутатів оприлюднюються у друкованих засобах масової інформації.

СТАТТЯ 57. Депутат міськради зобов'язаний додержуватися регламенту міськради,  інших нормативних актів, що визначають порядок діяль­ності ради та її органів.

У разі неможливості бути присутнім на засіданні, депутат повідомляє про це  секретаря ради або організаційний відділ.

СТАТТЯ 58. Депутат міськради користується правом ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на сесіях ради, а також на засіданнях постійних комісій та інших комісій ради, до складу яких він входить.

Кожний депутат у раді та її органах, до складу яких він вхо­дить, має один голос. Депутат, який   не входить до складу будь-якого органу ради /виконкому, постійної комісії таке інше/ може брати участь у його роботі з правом дорадчого голосу.

Голова постійної депутатської комісії або його заступник чи секретар можуть брати участь в засіданні виконкому.

СТАТТЯ 59. Депутат міськради має право:

- обирати  і бути обраним до органів відповідної ради;

-  пропонувати питання для розгляду радою та її органами;

- вносити пропозиції і зауваження щодо порядку денного сесій ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті.

Депутат,  який вніс пропозиції до порядку денного сесії,  повинен підготувати матеріали, документи,  акти перевірок, доповідь,  проект рішення по запропонованому до порядку денного питанню.

Питання про включення до порядку денного сесії пропозицій, що надійшли,  вирішується шляхом відкритого голосування по  кожній пропозиції більшістю голосів від присутніх;

- вносити проекти рішень,   інші  документи,  які приймаються радою або  її органами не менш, як за вісім днів до початку роботи сесії для ознайомлення з ними депутатів;

- вносити альтернативні проекти рішень та  інші документи з питань, які вносяться на розгляд ради або її органів, у плановому порядку за вісім днів,  за винятком випадків,  передбачених статтею 20 регламенту;

- висловлювати думку щодо персонального складу утворюваних радою органів  і кандидатур посадових осіб,  які обираються, призначаються або затверджуються радою;

- порушувати питання у встановленому законом порядку з обгрунтуванням його про недовіру органам, утвореним радою, особам, які входять до їх складу,  а також особам,  яких обрано,  призначе­но або затверджено радою;

- брати участь у дебатах,  звертатися із запитами,  ставити запитання доповідачам,  співдоповідачам,  головуючому на засіданні;

- вносити пропозиції про заслуховування на наступній сесії ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітних чи підконтрольних раді, а також з питань, що входять до компетенції ради, інших органів та посадових осіб, які діють на території ради;

- виступати з обгрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки;

- оголошувати на сесіях міськради та її органів у встанов­леному радою порядку тексти звернень,  заяв, резолюцій, петицій громадян чи їх об'єднань, якщо вони мають суспільне значення;

- має інші права, визначені Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні” та “Про статус депутатів місцевих рад”.

СТАТТЯ 60. Депутат виступає на сесії після надання йому слова головуючим з урахуванням черговості надходження прохань.                 Депутат виступає, задає питання з трибуни або від мікрофону.

СТАТТЯ 61. Депутат з одного  і того ж питання має право висту­пати не більше двох разів.

Слово з процедури ведення сесії надається депутату головуючим на сесії поза чергою.

СТАТТЯ 62.У разі невиконання депутатом своїх обов'язків у раді та її органах, систематичного порушення ним встановленого порядку їх роботи,  а саме пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів, рада за попередніми висновками комісії, з питань законності, боротьби з корупцією, взаємодії з правоохоронними органами, місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності та етики та охорони навколишнього середовища може звернутися до виборців з пропозицією щодо відкликання депутата.

СТАТТЯ 63. Головуючий на сесії, кожен депутат в ході засі­дання ради, зобов'язані сприяти духу співробітництва, зближенню позицій сторін з питань, що розглядаються.

СТАТТЯ 64. Депутат міськради у своїй промові на сесії в комісіях не повинен використовувати грубі та некоректні вирази, закликати до незаконних і насильницьких дій.

Головуючий на сесії у такому випадку має право зробити по­передження про недопустимість таких висловлювань та закликів.

Після другого попередження виступаючий позбавляється слова на час розгляду цього питання.

Депутат, який грубо порушує регламент міськради або правила етики, також може бути позбавлений слова на сесії, яка відбувається, за пропозицією депутатів (депутата), комісії з питань законності, боротьби з корупцією, взаємодії з правоохоронними органами, місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності та етики та охорони  навколишнього середовища, або головуючого, підтри­маною 1/4 голосів від присутніх шляхом відкритого голосування.

 

7. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ РІШЕНЬ МІСЬКОЇ РАДИ

 

СТАТТЯ 65. Виконання рішень міськради здійснює його виконав­чий комітет.

Контроль за виконанням рішень ради покладається на постійні комісії секретаря ради, заступників міського голови згідно з розподілом обов’язків, оргвідділ. Міський голова організує контроль за виконанням рішень.

СТАТТЯ 66. На кожне рішення сесії, що підлягає контролю, заводиться контрольна справа.

СТАТТЯ 67. Якщо у процесі виконання рішення потрібно змінити строки виконання або обсяги робіт, зазначені в рішенні, то зміни можуть бути внесені тільки за рішенням ради.

Питання про зняття з контролю рішення ради правомочна вирі­шити тільки сама рада, якщо це не делеговано міському голові або секретарю ради. Від­повідальні за контроль готують матеріали для розгляду їх на пос­тійних комісіях.

Постійна комісія за результатами засідання надає в органі­заційний відділ усі матеріали та протокол з висновками про можли­вість зняття з контролю.

Далі в установленому порядку питання виноситься на розгляд
сесії міськради. Рішення ради приймається більшістю від загальної
кількості обраних депутатів ради.

 

  1. 8.        ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ РАДИ

 

СТАТТЯ 68. Постійні комісії є органами ради відповідальними перед нею і їй підзвітні.

Постійні комісії обираються радою з числа депутатів міськради, пропорційно їх партійному (суб’єкт висування від яких обрано депутатів) представництву у раді, з урахуванням досвіду громадської роботи, знання певних галузей господарства і соціально-культурного будівництва, професій та освіти, поєднання досвіду депутатів попереднього скликання з роботою новообраних, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які нале­жать до її компетенції, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету. Чисельність постійних комісій не може бути меншою п’яти  осіб.

СТАТТЯ 69. Депутат, крім секретаря ради, повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради.

СТАТТЯ 70. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії.  Об­рання (відкликання) голови комісії здійснюється більшістю від загальної кількості обраних депутатів. Всі інші структурні питання вирішуються комісією самостійно.

СТАТТЯ 71. В повноваження постійної комісії входять:

- попередній розгляд проектів рішень ради, щодо програм  економічного і соціального розвитку міста, місцевого бюджету тощо, підготовка висновків за результатами розгляду;

- перевірка виконання рішень ради та виконкому, підготовка рекомендацій, подання, за результатами перевірки, рекомендацій на розгляд виконавців, а в необхідних випадках - розгляд ради або виконавчого комітету;

- вивчення і підготовка, за дорученням ради або за власною ініціативою питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, охорони навко­лишнього середовища та інших, підготовка проектів рішень ради та висновки з цих питань,  виступи на сесіях ради з доповідями  і  співдоповідями;

- вивчення діяльності відділів, управлінь міської ради, роботи підприємств і установ, розташованих на території ради, подання за результатами перевірки рекомендацій на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради.

СТАТТЯ 72.   Постійні  комісії  у питаннях, які належать до їх компетенції та в порядку, визначеному законом, мають право одержувати від керівників органів,  підприємств, організацій та установ необхідні матеріали  і документи.

СТАТТЯ 73.  Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому  розгляду органами та організаціями,  яким вони адресовані.

Про результати розгляду  і вжиті заходи повинно бути повідом­лено комісіям у встановленій ними термін.

СТАТТЯ 74.  Організація роботи комісії покладається на голову комісії.  Комісії  готують положення про постійну комісію, погоджують його з юридичним відділом міської ради, іншими посадо­вими особами міської ради, розглядають на засіданні постійної комі­сії  з наступним затвердженням радою.

СТАТТЯ 75.  Робота постійної  комісії проводиться згідно з планом,  який  складається на півріччя та затверджується на засіданні комісії.

СТАТТЯ 76.  Головною формою роботи комісії  є засідання,  на яких розробляють проекти рішень,  готують висновки  і рекомендації. Засідання комісії скликаються по мірі необхідності,  але не менш одного  разу в три місяці. Ведеться протокол засідання комісії, який є офіційним документом і підписується головою і секретарем комісії.

СТАТТЯ 77.  Засідання комісій правомочні при наявності не менш половини депутатів від загального складу комісії. Висновки та рекомендації постійних комісій приймаються більшістю голосів від загального складу комісії, якщо не передбачено інше голосування самою комісією.

СТАТТЯ 78. При постійних комісіях можуть на громадських засадах і з правом дорадчо-рекомендаційнойного характеру працювати громадські ради, порядок формування та діяльність яких визначається Положенням про Громадські ради, що затверджується рішенням ради.

Для вивчення питань, розробки проектів рішень ради можуть створюватись підготовчі громадські комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів.

 

  1.                                                                                                 9.     ТИМЧАСОВІ КОНТРОЛЬНІ КОМІСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

СТАТТЯ 79.  Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа її  депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.

                   СТАТТЯ 80.  Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.  

СТАТТЯ 81. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.

СТАТТЯ 82. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

 

10. ДЕПУТАТСЬКІ ГРУПИ ТА ФРАКЦІЇ

 

СТАТТЯ 83. Для спільної роботи з виборцями по здійсненню своїх повноважень,  депутати можуть на основі їх взаємної згоди об'єднатися у депутатські групи, фракції.

До складу депутатської групи, фракції можуть входити депутати облас­ної ради. Депутатська група повинна складатися не менш як з п’яти депутатів.

СТАТТЯ 84. Депутатська група, фракція може бути створена в будь-який час протягом строку повноважень ради за рішенням зборів депутатів, які виявили бажання увійти до її складу.

Рішення зборів депутатів, які створюють депутатську групу, фракцію оформлюється протоколом з зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності та депутатів, які вповноважені представляти групу. Кожний депутат своє рішення увійти до складу групи, фракції підтверджує особистим підписом.

 Протокол підписаний керівником групи, фракції передається до міської ради.

Секретар ради на пленарному засіданні інформує раду про створення депутатської групи, фракції та її персональний склад. Інформація заноситься до протоколу сесії міської ради, що є фактом реєстрації депутатської групи, фракції.

Обговорення та голосування з питань створення депутатської групи, фракції її персонального складу не проводиться.

СТАТТЯ 85. Діяльність депутатської групи припиняється в разі вибуття із неї окремих депутатів, якщо в її складі залишає­ться менше п’яти депутатів, у разі прийняття депутатами, які  входять до її складу, відповідного рішення.

СТАТТЯ 86. Міськрада сприяє діяльності зареєстрованих нею
депутатських груп, фракцій.

 

 

11. СПРИЯННЯ ДЕПУТАТАМ МІСЬКОЇ РАДИ

У ЗДІЙСНЕННІ ЇХ ПОВНОВАЖЕНЬ

 

СТАТТЯ 87. Депутат міськради повинен підтримувати зв'язок з виборцями, колективами, об'єднаннями громадян та партійним осередком, який висунув його кандидатом у депутати.

СТАТТЯ  88. Всі відділи, структурні підрозділи та посадові особи міської ради зобов’язані сприяти депутату у вико­нанні його депутатських повноважень;

- організаційний відділ разом із депутатами встановлює орієнтовні строки прове­дення звітів депутатів перед виборцями, сприяє висвітленню звітів та зустрічей депутатів з виборцями через засоби масової інформа­ції;

- управління економіки своєчасно забезпечує їх довідковими та інформаційними  матеріалами, необхідними  для звітів перед виборцями;

- юридичний відділ організує постійно діючу допомогу їм з правових питань;

- загальний відділ надає можливість депутатам знайомитися з рішеннями виконкому, розпорядженнями міського голови поточного скликання.

СТАТТЯ  89. Міський голова, секретар ради, заступники місь­кого голови  у відповідності з розподілом обов'язків:

- створюють необхідні умови для участі депутатів в підго­товці питань, які виносяться на розгляд міськради і його вико­навчого комітету, сприяють депутатам у проведенні перевірок ро­боти підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб в межах повноважень,  передбачених законодавством;

- контролюють своєчасність розгляду та реалізації відділами, управліннями та. службами міської ради пропозицій і критичних зау­важень депутатів, які містяться в запитах, зверненнях та висту­пах депутатів на сесіях міськради;

- здійснюють безвідкладне приймання депутатів міськради з питань їх діяльності.

СТАТТЯ 90. Організаційний відділ надає методичну та прак­тичну допомогу постійним комісіям міськради та депутатам.

 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

1.  Конституція України.

2. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні” остання редакція від 09.07.2010.

3. Закон України "Про статус депутатів місцевих Рад" остання редакція від 31.07.2010.

4. Закон України «Про місцеві вибори».

 

Оновлено 

15.12.16

 
 
 
 
 

ШОСТКИНСЬКИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ

ЦЕНТР ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ


 ШОСТКИНСЬКА МІСЬКА ЦБС

 ШОСТКИНСЬКА ДИТЯЧА

ШКОЛА МИСТЕЦТВ

МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК

СТАНЦІЯ ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ

 

 

НОВИНИ ШОСТКИ 

 

  

  

 


Цей веб-сайт створений відповідно до проекту "Створення системи ефективного управління муніципальною економікою шляхом запровадження сприятливих інвестиційних умов в пріоритетних сферах економічної діяльності", що є переможцем IV Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2006 р.

УВАГА! При використанні матеріалів сайту гіперпосилання на www.shostka-rada.gov.ua є обов'язковим

© 2007 Ідея й структура: Артем Серенок
© 2007-2014 Технічний супровід: "Шостка.NET"